Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten met Smart Market, betrekking hebbende op de aan- of verkoop van specials tussen betrokkenen. Op het moment van registratie op de Website van Smart Market, aanvaard je de toepasselijkheid en inhoud van deze voorwaarden.

2. Van de inhoud van deze algemene voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken.

 

Artikel 2. Definities / werkingssfeer

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

A. Smart Market: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: “Smart Market B.V. ”, gevestigd te 6222 AK, Maastricht aan de Meerssenerweg 166.

B. Website: de website van Smart Market (www.smart-market.nl);

C. Overeenkomst: de Overeenkomst met Smart Market inzake de aankoop van producten op de Website;

D. Producten: de door Smart Market, namens Partner, aangeboden product met daarop vermeld de naam en locatie van Partner, de prijs, de geldigheid en de unieke bestelcode. 

E. Partner: de natuurlijk of rechtspersoon die de op de bestelling vermelde dienst zal verlenen of product zal leveren.

2. De nietig- en/of vernietigbaarheid van een of meer bepalingen, zoals opgenomen in deze algemene voorwaarden, tast(en) de rechtsgeldigheid van de overige niet-nietige of vernietigbare bepalingen in deze algemene voorwaarden, niet aan.

3. Deze algemene voorwaarden worden door Smart Market digitaal kenbaar gemaakt en ter beschikking gesteld op de Website, waar je ze kunt printen en
downloaden. Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie, zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst.

4. Smart Market behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden, mogelijk eenzijdig, te wijzigen. Een wijziging zal ook gelden voor Overeenkomsten die tot stand zijn gekomen voorafgaand aan de wijziging. Een wijziging zal niet eerder in werking treden dan veertien dagen na kennisgeving van die wijziging aan jou. Indien je het niet eens bent met de voorgestelde wijziging, dan kun je dit binnen voornoemde termijn van 14 dagen mededelen aan ons en heb je het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.

5. Alle prijzen op de Website zijn inclusief BTW, tenzij letterlijk anders wordt aangegeven.

 

Artikel 3. Totstandkoming van de Overeenkomst

Op het moment van het aanvaarden van het aanbod van Smart Market komt de Overeenkomst met Smart Market tot stand.

 

Artikel 4. Registratie

1. Je bent gehouden je gegevens die voor de registratie gevraagd worden, naar waarheid in te vullen. Na het invullen van je gegevens, krijg je de mogelijkheid je gegevens te controleren.

2. Na registratie ontvang je per e-mail van Smart Market je inloggegevens en kun je met deze inloggegevens Producten kopen en je aankopen inzien.

3. Het gebruik en eventueel misbruik van je inloggegevens, komt voor je eigen rekening en risico. Smart Market mag ervan uitgaan dat handelingen op de Website verricht na registratie en invoering van de inloggegevens, worden verricht door jou.

4. Door registratie ga je er mee akkoord dat je (persoon/adres)gegevens door Smart Market worden opgeslagen en door Smart Market mogen worden gebruikt voor het toezenden van aanbiedingen en nieuws van Smart Market. Je kunt je hiervoor afmelden door een e-mail te sturen naar info@smart-market.nl.

 

Artikel 5. Aanbiedingen Partners

1. Smart Market plaatst op de Website aanbiedingen van Partners, welke aanbiedingen je accepteert, door aankoop van het Product.

2. Elke aanbieding namens Partner door Smart Market op de Website in welke vorm dan ook gedaan, is steeds in elk opzicht vrijblijvend en in looptijd beperkt, tenzij in de aanbieding voorwaarden en/of termijnen voor aanvaarding zijn genoemd.

3. Er komt een overeenkomst tot stand met een Partner op het moment dat het verschuldigde bedrag door je is voldaan aan Smart Market. Indien het bedrag niet kan worden afgeschreven van je bankrekening/ creditcard, dan komt er geen overeenkomst met Partner tot stand en ontvang je geen Product. Na totstandkoming van de overeenkomst met Partner, ontvang je een mail met hierin een uniek bestelnummer.

 

Artikel 6. Ontbinding overeenkomst Partner

1. Je kunt binnen 14 kalenderdagen de overeenkomst met Partner schriftelijk ontbinden, zonder opgaaf van redenen.

2. De in lid 1 genoemde termijn vangt aan op de dag dat het Product door je is aangekocht via onze website.

3. In geval van een ontbinding op grond van lid 1 van dit artikel zal het reeds door je betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen worden teruggestort op het rekeningnummer waarmee de koop heeft plaatsgevonden. 

4. Na het ontvangen van het Product bij Partner is een herroeping niet meer mogelijk.

5. Indien de aankoop langer geleden is dan 14 dagen, dan is herroeping bij voorbaat uitgesloten (art. 6.1.). Bij een Product dat datum gebonden is kunnen de afspraken omtrent het herroepingsrecht afwijkend zijn. Tot en met 15 dagen vooraf aan het datum gerelateerde Product is herroeping mogelijk, indien dit niet langer dan 14 dagen geleden is aangekocht. Vanaf 14 dagen vooraf aan het geldende Product, ook als dat binnen de aankoopperiode van 14 dagen ligt, geldt dit niet meer en is restitutie uitgesloten.  

 

Artikel 7. Product ontvangen

1. Het Product kan bij de vermelde Partner verzilverd worden onder de op de Productpagina vermelde voorwaarden. 

2. Minimaal 24 uur voor de verzilvering van het Product dien je, indien het Product een dienst betreft en niet anders vermeld is, een reservering te maken bij de Partner onder vermelding van “Smart Specials”. Dit zal tevens bij elk aanbod vermeld staan.

3. De bestelbevestiging met daarop leesbaar de unieke code dien je bij de Partner op je telefoon te laten zien of uit te printen en in te leveren bij Partner. Indien de unieke code niet leesbaar is, de unieke code niet overeenkomt met de controlelijst of de unieke code niet getoond kan worden, heeft Partner het recht om zijn/haar dienst en/of goed niet te verlenen of onder zich te houden. De uiteindelijke beoordeling over de geldigheid ligt bij Smart Market. Het vermenigvuldigen of wijzigen van de unieke code wordt als fraude gezien en is strikt verboden. In het geval van een onderbouwde verdenking behoudt Smart Market en haar Partner(s) zich het recht voor juridische stappen te ondernemen.

4. Het Product moet worden verzilverd binnen de vermelde termijn. Indien geen termijn bij het product is vermeld, is het Product maximaal drie maanden na aankoop te verkrijgen.

5. Tenzij anders bij het Product is aangegeven, kan het Product niet gecombineerd worden met andere aanbiedingen, kan de unieke code slechts één keer worden gebruikt, moet het tegoed in één keer worden gebruikt en worden geen bedragen gerestitueerd.

6. De aankoop van een Product via Smart Market geeft je geen recht om de levering/verlening van goederen/diensten door Partner op een bepaald tijdstip te eisen.

 

Artikel 8. Intellectuele eigendom

1. Je dient de rechten van intellectuele eigendom toekomend aan Smart Market en/of Partner te respecteren.

2. Het is niet toegestaan om zonder expliciete, schriftelijke toestemming van Smart Market delen van de Website over te nemen c.q. te kopiëren of op wat voor wijze dan ook te hergebruiken voor andere dan privédoeleinden.

3. Je vrijwaart Smart Market van alle aanspraken die voortkomen uit inbreuken op rechten van derden die door de Klant zijn gepleegd met gebruikmaking van het openbare gedeelte van de website, of uit schending van deze voorwaarden.

4. Het is niet toegestaan de (auteursrechtelijk beschermde broncode van de) Website te verveelvoudigen of openbaar te maken of enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de programmatuur van de Website te verwijderen of te wijzigen.

5. Indien Smart Market door middel van technische bescherming de programmatuur van de Website heeft beveiligd, is het niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te omzeilen.

6. Smart Market behoudt zich het recht voor om de omvang en de functionaliteiten van de Website te allen tijde te wijzigen, te beperken of stop te zetten.

7. Een vermenigvuldiging, publicatie of ander gebruik van informatie, video's of foto's op de Website en van communicatie uitingen van Smart Market door derden is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Smart Market.

Artikel 9. Einde Overeenkomst

1. Je kunt de Overeenkomst om gebruik te maken van de diensten van Smart Market te allen tijde per direct opzeggen zonder opgaaf van reden door een brief of email te sturen aan Smart Market.

2. Na beëindiging van de Overeenkomst, worden je registratie- en inloggegevens door Smart Market gewist c.q. geblokkeerd.

3. Ook Smart Market kan de Overeenkomst met jou per direct schriftelijk beëindigen, indien je vanaf de Website materiaal plaatst of verzendt dat als bedreigend, beledigend, lasterlijk, vulgair, obsceen of profaan kan worden aangemerkt, dan wel anderszins in het maatschappelijke verkeer als on aanvaardbaar wordt aangemerkt.

 

Artikel 10. Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt. Werkstakingen in het bedrijf
van Smart Market worden daaronder begrepen.

2. Mocht het Product niet kunnen worden geleverd door Partner, door een omstandigheid die geheel buiten de macht van Smart Market gelegen is (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend het staken van de bedrijfsactiviteiten van Partner door een faillissement, surseance van betaling, toepasselijkheid van een schuldsaneringsregeling of intrekken van een vergunning), en heeft Smart Market het door jou betaalde bedrag reeds doorbetaald aan Partner, dan kun je bij Smart Market geen aanspraak maken op terugbetaling van het door jou aan Smart Market betaalde bedrag.

3. Zodra het voor Smart Market blijvend onmogelijk is haar verplichtingen na te komen door het bestaan van de overmachtsituatie of zodra de overmachtsituatie langer dan zes weken aanhoudt of zal aanhouden, heeft ieder der partijen het recht de Overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 11. Klachtenregeling

1. Indien je een klacht hebt over de diensten of over de Producten die worden geleverd door Smart Market, dan dien je deze klacht in te dienen middels een brief gericht aan: Smart Market B.V., 6222AK, Maastricht aan de Meerssenwegweg 166 of per e-mail aan info@smart-market.nl

2. Je ontvangt geen schriftelijke ontvangstbevestiging van je klacht.

3. Smart Market zal binnen 7 dagen reageren op je klacht.

4. Klachten over de gekochte diensten of producten van Partner dienen direct gemeld te worden aan Partner.

 

Artikel 12. Toepasselijk recht en forumkeuze

1. Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing op de Overeenkomst.

2. Geschillen tussen Klant en Smart Market zullen in eerste instantie getracht te worden opgelost door onderling overleg, echter wanneer dit niet tot een oplossing leidt, zullen geschillen uitsluitend worden voorgelegd aan de Rechter van de Rechtbank Limburg, locatie Maastricht.

 

Versie 1.0 | 29-5-2020